Tuesday, September 18, 2007

Simula't Wakas Ng Makasalanang Mundo

Doon sa madilim na sulok ng kalawakan,
Sa piniling lugar ng Mapagpalang Kamay,
Ay doon sumibol ang dahon ng Genesis,
Upang isakatuparan ang Kanyang mga nais.

Kinagat ni Eba ang bungang ipinagbabawal,
Ang buong sansinukuba'y nalipos ng kasalanan.
Paraiso ng Eden ikaw ngayon ay nasaan?
Mundo kong ito'y nasadlak na sa karimlan.

Sa lupa'y umagos ang dugo ni Abel,
Ang kamay ni Cain ang siyang kumitil.
Kapatid ko,kapatid ko ako ay nalilito?
Dugo mo at dugo ko kulay ba ay pareho?

Sa lupa'y bumulusok ang isang delubyo,
Upang parusahan ang makasalanang mundo.
Doon na nga kaya nagwakas ang lahing makasalanan?
Sa arko ni Noe na palutang-lutang?

Ang mundo'y linukob na ng kamandag ni Hudas,
Ang dugo ni Abel sa lupa ay sariwa.
Paraiso'y nalagalag,sa kadilima'y nabulid,
Sa ilalim ng pakpak ng Apocalipsis.

No comments: